NL
EN
Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Stichting STRTFSTVL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

STRTFSTVL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Organisatie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij registratie voor onze evenementen, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

STRTFSTVL wil geen gegevens verzamelen over (website)bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen dit echter niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@strtfstvl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

STRTFSTVL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- De afhandeling van betalingen
- De verzending van onze nieuwsbrief en/of publicatie
- De ticketverkoop en registratie voor onze evenementen
- Om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
- Om je te informeren over onze activiteiten
- Om aan jou goederen en diensten te kunnen leveren
- STRTFSTVL verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens nodig voor de belastingaangifte.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

STRTFSTVL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je niet willen dat STRTFSTVL jouw gegevens bewaard, dan kun je dit ten allen tijden melden via avg@strtfstvl.nl. Uitzondering hierop zijn de wettelijke bewaartermijnen die voor de financiële administratie gelden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

STRTFSTVL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STRTFSTVL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

STRTFSTVL gebruikt géén cookies op haar websites.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STRTFSTVL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@strtfstvl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

STRTFSTVL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STRTFSTVL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met avg@strtfstvl.nl.